Anasayfa Projeler Vefat İlanları E-Katalog Foto Galeri Belediye Spor YahşiPati İletişim
Mali Hizmetler Müdürlüğü - Galip Aktuğ

1981 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Yahşihan’da tamamlayıp, 200-2004 yılları arası Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  Tarih branşında iyi derece ile mezun oldu. 2007-2009 yılları arası Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yakınçağ dalında Tezli Yüksek Lisans (Master) eğitimini iyi derece ile tamamladı. 2011-2013 yılları arası Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.

2005 yılında askerlik görevini Burdur İl Jandarma Komutanlığında tamamladı.

2005-2011 yılları arası özel dershanelerde ve okullarda öğretmenlik yaptı.

2012 yılında Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde başladığı iş hayatına hala aynı kurumda devam etmektedir.

Bilgisayar İşletmen sertifikası, Bilgisayar Web tasarım sertifikası olup, Osmanlıca ve Arapça bilmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, Belediye Tahsilât Yönetmeliği, İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

b) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde; her yıl Belediyece uygulanacak vergi, resim ve harçlara ilişkin tekliflerini hazırlayarak, Belediye Meclisine sunmak.

c) Belediye gelirleri ile  her türlü vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahakkuk, takip ve tahsilat işlemlerini yapmak.

d) Belediyemiz adına yapılacak olan her türlü iç ve dış borçlanma, yurt içi ve yurt dışından hibe alınması, borç ve hibe verilmesi ve bunların geri ödemeleri ile Hazine garantileri ve Hazine alacaklarına ilişkin iş ve işlemlerin sekretaryalarını yapmak, gerekli kararların alınmasını ve  alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

e) 5579 sayılı kanun kapsamında genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyemize ayrılan payların takip ve kontrolünü yapmak.

f) Vergi ve harçlarla ilgili olarak; Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili Bakanlık tebliğ ve genelgeleri doğrultusunda gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

g) Belediye gelirlerinin ve alacaklarının tahsili, ödeme emri belgelerinin kontrolü, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yapmak.

h) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

i) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planındaki sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

j) Görev alanına giren tüm konularda, üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

k) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. İdare hesapları ile birlikte Sayıştay Başkanlığına göndermek.

l) Belediye gelirlerinin tahsilinde, kanunlar çerçevesinde işlemleri kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirmek ve yürürlüğe koymak.

m) Tanzim Satış ve Fon Saymanlığı bütçesinin hazırlanmasını sağlamak ve inceleyip denkleştirerek Belediye bütçesi içerisine almak,

n) Belediye yemekhanesinin idaresini, yemeklerin pişirilmesini, personele servis edilmesini sağlamak, buna ilişkin tedbirleri almak ve uygulamak.

o) Yemekhane için ayrılan ödenek ile personelden alınan katkı paylarının ekonomik, verimli, hesap verebilirlik ve saydam bir şekilde kullanılmasını koordine ederek yemek ihalesinin yapılmasını sağlamak.

p) Belediye gelirlerini artırmak, kaynakların etkin ekonomik ve verimli kullanımı amacıyla; Belediyenin ilgili birimleriyle koordinasyon sağlamak.

q) Belediyenin gelir ve gider dengesini, bütçe hedeflerini,  performans programı çerçevesinde sürekli takip ederek, gerçekleşmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

r) Müdürlük uygulamalarından kaynaklanan her türlü anlaşmazlık ve dava süreçlerini Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordinasyon halinde takip etmek.

s) Belediye Bütçe Kesin Hesabını hazırlamak Belediye Meclisi ve ilgili makamlara onaylatılarak Sayıştay Başkanlığına sunmak.