Anasayfa Projeler Vefat İlanları E-Katalog Foto Galeri İletişim
Ruhsat ve Denetim Birimi - Oğulcan AYDIN

BİRİM TANIMI:

Ruhsat ve Denetim Memurluğu;Belediye
Kanunu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Polis ve Salahiyet
Kanunu, 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu ve İlgili Kanunlar, Kararname, Yönetmelik ve
talimatnameler ile Belediye Meclisi ve Encümen Kararlarının ilgilendirdiği konuları planlı
programlı ve verimli şekilde yürütülmesini sağlayan birimdir.

GÖREVLERİ:

a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2559 Sayılı Polis ve Salahiyet Kanunu ve 2005/9207 Sayılı
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince işyerlerini
ruhsatlandırmak,
b) İlçe sınırlarında ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelerin denetimlerinin yapılarak gerekli
yaptırımlar uygulamak,
c) 394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa Göre İşyerlerine “hafta tatili ruhsatı” düzenlemek.
d) Belediye Meclisince belirlenen Ruhsat harçları ve hafta tatili harçları tahakkuklarını
düzenlemek,
e) 2464 Sayılı Gelirler Kanununa göre yapılan alınan harçları tahakkuk ettirmek,
f) İşyeri ruhsatlandırma aşamasında İmar, Zabıta ,Fen İşleri , İtfaiye, Sağlık ve Asayiş yönünden
incelenmesi amacıyla ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışmak.
g) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını
yapmak,
h) Müdürlük arşivlemesini yapmak,
i) Müdürlük ile ilgili her türlü şikâyetlerinin tetkik edilerek sonuçlandırmak, ilgili birim
veya kuruluşlara yönlendirmek,
j) Ruhsatsız Umuma Açık işyerleri ile ilgili Kamu Kurum ve kuruluşlarından gelen yazılar
ile vatandaşlardan gelen şikâyetler değerlendirilerek mahallinde denetim yapmak, tespit
edilen olumsuzluk ile ilgili denetim formu düzenlenerek gerekli idari işlemi yapmak
amacıyla Encümene sunmak ve Encümen kararını ilgili kurumlara bildirmek.
k) Kamu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla vatandaşların şikâyet ve temennileri hakkında
gerekli incelemeler ve çalışmalar yaparak en geç 30 gün içerisinde vatandaşı ve ilgili
kurumu bilgilendirmek.
l) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptali için başvuruda bulunan işletmecilerin gerekli
denetimleri ve işlemlerinin yapılarak ilgili kurumları ve işletmeciyi bilgilendirmek.
m) Müdürlük kayıtlarının bilgisayar ortamında sürekli güncelliğini sağlamak,
n) Arşivlemenin bilgisayar ortamında oluşturulmasını sağlamak,
o) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için başvuruda bulunan işletmecilerin işyerlerinin
komisyonca incelenerek uygunluğunu kontrol etmek,
p) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını
yapmak,