Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

2019 Eylül Ayı Meclis Kararı

MECLİS KARARLARI

 

           Belediyemiz meclisi gündeminde görüşülecek konu olmaksızın 2019 Eylül ayı toplantısını yapmak üzere 06.09.2019 Cuma günü saat 14.30’da Belediyemiz meclis toplantı salonunda sayılı kanunun 20.maddesi gereğince Belediye Başkan Vekili Mustafa ÇETİN başkanlığında toplandı.

           Yapılan yoklamada izinli olan Belediye Başkanı Osman TÜRKYILMAZ üyelerden Nihat ÖZDİYAR ve Metin KARAKUŞ dışındaki diğer onüç üyenin katılımı ile çoğunluğun sağlandığı görüldü. 26.08.2019 tarih ve 8 sayılı meclis toplantısında alınan karar özetleri meclise okundu, kararda her hangi bir hata olmadığı görüldü.  Belediye Başkan Vekili Mustafa ÇETİN, İlçemiz içme suyu inşaatında kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılmasını konusunun gündeme alınması için 5393 sayılı kanunun 21.maddesi gereğince yapılan oylamada oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildi.

            Tek gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

             

GÜNDEM :

  1. İçmesuyu inşaatında kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılmasının görüşülmesi.

             KARAR NO–61 : İçmesuyu İnşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetin %50’sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden karşılanmasına, kalan %50’si için İller Bankası A.Ş.’den 26.718.736 (yirmialtımilyonyediyüzonsekizbinyediyüzoturaltı) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri ,komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat  olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40 ‘ın dışında ve %100 ‘üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerinden krediye ilişkin ödemlerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili işleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca: SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den temin edilecek kredi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanundaki belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunundaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkan Yardımcısı Hakan ŞANSAL’ın yetkilendirilmesi   hususunda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

                Gündemde görüşülecek konu kalmadığından toplantıya son verilmiştir. 06.09.2019

 

 

      BAŞKAN                                         KATİP ÜYE                                      KATİP ÜYE

Mustafa ÇETİN                                   Ülkü TOKSOY                               Behzat KOÇDOĞAN