Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

2019 Kasım Ayı Meclis Kararları

   T.C.YAHŞİHAN BELEDİYESİ                                                           MECLİS KARAR KAĞIDI

KARAR TARİHİ: 07.11.2019                                                         

TOPLANTI SAYISI : 12

TOPLANTI SAATİ : 14.00  

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı-Soyadı

 Başkan: Osman TÜRKYILMAZ Belediye Başkanı

Üyeler : Ulvi Murat KÖKSAL, Behzat KOÇDOĞAN, Mustafa ÇETİN, Ülkü TOKSOY, Hakan ŞANSAL, Nihat ÖZDİYAR, Metin KARAKUŞ, Hüseyin ÇAVDAR, Samiye TÜRKYILMAZ, Atila GÜRSES, Ömer ÇETİN, Bülent DELİCE,  Uğur AKÇADAĞ, Memiş ŞENSOY  …

       

                                                  

MECLİS KARARLARI

           Belediyemiz meclisi aşağıda gündeminde yazılı konuları görüşmek 2019 Kasım ayı toplantısını yapmak üzere 07.11.2019 Perşembe günü saat 14.00’da Belediyemiz meclis toplantı salonunda 5393 sayılı kanunun 20.maddesi gereğince Başkan Osman TÜRKYILMAZ başkanlığında toplandı.

           Yapılan yoklamada meclis üyelerinden İbrahim AKTUĞ dışındaki diğer 15 üyenin katılımı ile çoğunluğun sağlandığı görüldü. Başkan Osman TÜRKYILMAZ gündemimizde bulunmayan İmar plan tadilatı, Apart Bölgeleri, Araç hibeleri ve Minibüs ücret tarifelerinin belirlenmesi olmak üzere dört adet konunun gündeme alınmasını öneriyorum dedi. Bu konuların gündeme alınması için 5393 sayılı kanunun 21.maddesi gereğince yapılan oylama sonunda oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildi. Başkan Osman TÜRKYILMAZ Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra başkan yoklama yaptırır; toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde birleşimi açar. Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” hükmü gereğince 21.10.2019 tarih ve 11 sayılı Olağanüstü meclis toplantısında alınan karara ait karar özetinin okunmasını söyledi. 21.10.2019 tarih ve 11 sayılı olağanüstü meclis toplantısında alınan 72 nolu karar özetinin okunmasında her hangi bir hata bulunmadığından, gündem maddeleri okunarak toplantıya başlandı.

GÜNDEM :

  1. Belediyemiz 2020 Mali yılı bütçesinin görüşülmesi,
  2. İmar Plan Tadilatının görüşülmesi,
  3. Apart Bölgelerinin görüşülmesi,
  4. Araç Hibelerinin görüşülmesi,
  5. Minibüs Ücret tarifelerinin görüşülmesi

 

KARAR NO – 73 :Belediyemiz 2020 Mali yılı bütçesinin görüşülmesinde; Belediyemiz Meclisinin 04.10.2019 tarih ve 2019/62 sayılı kararı ile Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı 08.04.2019 tarih ve 2019/20 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilen komisyonumuzca incelenerek hazırlanan rapor Belediyemiz memurlarından Mustafa Kemal SEÇER tarafından meclise okundu.

T.C.
YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  MECLİS BAŞKANLIĞINA

          Belediyemiz Meclisinin 08.04.2019 tarih ve 2019/20 sayılı kararı gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilen bizler 04/10/2019 tarih ve 62 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen 2020 Mali Yılı Bütçe taslağı incelenmek üzere 15 Ekim 2019-17 Ekim 2019 tarihlerinde Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanarak Komisyon Başkanlığına Nihat ÖZDİYAR Başkan Vekilliğine Ülkü TOKSOY, Üyeliğe Uğur AKÇADAĞ getirilerek Belediyemiz 2020 mali yılı Bütçe Taslağı 5393 Sayılı Kanunun 24 maddesi Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince tarafımızdan incelenmeye başlandı.

                2020 Mali yılı bütçesi 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu ile 5393 sayılı belediye kanunu gereğince yeni analitik bütçe sistemine göre hazırlandığı 59.523.600,99 TL.(Ellidokuzmilyonbeşyüzyirmiüçbinaltıyüz TL,Doksandokuz Krş.) olarak gelir ve gider bütçesinin denkliğinin sağlandığı, bütçenin gelir tarifesinde komisyonumuzca incelenmiş ve öngörülen gelirler üzerinde mutabakata varılmıştır.

 

            İşbu komisyon raporumuz belediye meclisinin Kasım ayı olağan meclis toplantısına sunulmak üzere tarafımızdan hazırlanmıştır.

Belediyemiz 2020 Mali yılı bütçesinin (A) ödenek cetvelinin birimler bazında incelenmesi;

GİDER BÜTÇESİ

 

31- YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ                :   1.505.334,32 TL.-

32- MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                           :   6.799.942,14 TL.-

33- İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ                                                 :   1.840.190,46 TL.-

34- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                  :   2.187.235,58 TL.-

35- TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ          :   7.806.508,73 TL.-

38- ŞEHİRCİLİK VE İMAR MÜDÜRLÜĞÜ                           :   5.051.497,56 TL.-

39-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                             : 30.541.712,14 TL.-

41-OTOBÜS SU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ                            :      367.448,92 TL.-

43-SU KANALİZYON MÜDÜRLÜĞÜ                                  :      265.723,08 TL.-

44-PARK BAHÇE VE FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ                 :    2.285.865,00 TL.-

53-DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                             :       872.143,06 TL-

                                                                       TOPLAM         : 59.523.600,99 TL.-

Belediye birimlerine yukarıda belirtilen toplam 59.523.600,99 TL.- ödenek verildiği anlaşılmış olup, söz konusu ödeneklerin karşılıklarının gelirlerin ekonomik sınıflandırılmasına ilişkin (B) gelir cetvelinde belirtilen 59.523.600,99 TL.-  ‘ den sağlanacağı anlaşılmıştır.

Gelirlerin altı ana grupta toplandığı ve aşağıdaki şekilde gelir tahmininde bulunulduğu görülmüştür.

GELİR BÜTÇESİ

01-VERGİ GELİRLERİ                                                          :   4.384.701,27 TL.-

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                         :   8.832.291,40 TL.-

04-ALINAN BAĞIŞ VE YRD. İLE ÖZEL GELİRLER             :  10.497.146,53 TL.-

05-DİĞER GELİRLER (İnşaat, Su, Arsa satışı gelirleri)            :  30.778.135,57 TL.-

06-SERMAYE GELİRLERİ                                                    :    4.653.839.87 TL.-

08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT                                        :       377.486,35 TL.-

                                                                      TOPLAM              : 59.523.600,99 TL.- -

            2020 Mali yılı bütçesinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığı ödeneklerin hesapların ve açıklamasının yeterli görüldüğü ödeneklerin hizmet gerekçelerine dayandırıldığı ve gelir karşılıklarının yasal dayanaklarının bulunduğu komisyonumuz tarafından tespit edilerek 2020 Mali yılı bütçesinin kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.

            2020 Mali yılı bütçesinin belediyemiz ve Yahşihan halkına hayırlı olmasını temenni eder, komisyonumuzca hazırlanan raporumuzun meclisimizin onayına sunulmasını saygılarımızla arz ederiz. 17/10/2019         

                                                                                                                                                   

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

 

                 (İMZA)                                    (İMZA)                                                    (İMZA)

           Nihat ÖZDİYAR                       Ülkü TOKSOY                                        Uğur AKÇADAĞ

                 Başkan                                          Üye                                                                 Üye

 Belediye Başkanı Osman TÜRKYILMAZ meclis üyelerine, Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu raporu hakkında söz almak isteyen olup, olmadığını sordu söz almak isteyen çıkmadığından Belediyemiz 2020 Mali yılı Bütçe Kararnamesinin madde madde okunarak esami tayini usulü ile oylanmasına geçildi.

     

2020 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde -1: Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için “(A) ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (59.523.600,99) liralık ödenek verilmiştir.

Madde- 2:Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin “(B) Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması ” cetvelinde gösterildiği gibi toplam (59.523.600,99) olarak tahmin edilmiştir.

Madde-3:2020 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde-4 :Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) Cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde-5 : (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde-6: 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde -7: Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

a-Ödenek cetveli –A(Örnek-9)

b-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması- B Cetveli (Örnek-15)

c-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

d-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)

e-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21)

f-Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

g-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

h-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

ı-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli (Örnek-25,Örnek-26)

j-İzleyen İki Yıl Bütçe Gelirleri Tahmini Cetveli (Örnek-12)

k-İzleyen İki Yıl Gider Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-7)

l-İzleyen İki Yıl Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli (Örnek-8)

m-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

n-Finansman Programı (Örnek-28)

o-Gerekli Görülen Diğer Cetveller,

Madde-8: Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde-9: Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

M  Madde-10:Vergi, resim, harç ve katılım paylarının sürelerini 2464 Sayılı Belediye Gelirlerini Kanunu İlan Reklam Vergisi ve 3914 Sayılı Çevre Temizlik Vergisi Belirlenen Sürelerde Aynı Zamanda eşit taksitle tahsil edilir.

Madde-11: 5018 Sayılı Kanunun 35. Maddesine İstinaden Sözleşmesinde Belirtilmek ve Yüklenme Tutarının %30 unu geçmemek üzere yüklenicilere teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir. İlgili Kanunların bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır ve avansın verilmesine üst yönetici yetkilidir.

Madde-12: Bütçeye gider kayıt edilecek mal alımları, menkul ve gayrimenkul onarımlarında Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yayınlanacak limitler uygulanacaktır.

Madde-13: Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde-14: Asker aile yardımı ilçe sınırları içeresinde ikamet eden vatandaşlara yapılabilir.

Madde-15: Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Madde-16: 10. Maddede belirlenen gelirler hariç diğer Belediye alacaklarında 6 taksit yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

Düzenlenen Bütçe Kararnamesi ve eki Cetvellerinin Meclis tutanaklarının uygun olduğu tasdik olunur.

        

                        (İMZA)                                                        (İMZA)                                              (İMZA)

         Meclis Başkanı veya Vekili                                     Katip Üye                                          Katip Üye

            Osman TÜRKYILMAZ                                   Mustafa ÇETİN                                Ülkü TOKSOY

 

Belediyemiz 2020 Mali yılı bütçe kararnamesinin görüşülmesinden sonra, 2020 Mali yılı gider bütçesinin görüşülmesine başlanarak, Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü yönetmeliğinin 29/b maddesi gereğince oylanmasına geçildi.

GİDER BÜTÇESİ

31- YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ                         :  1.505.334,32 TL.-

Esami tayini usulü yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

32- MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                        :  6.799.942,14 TL.-

Esami tayini usulü yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

33- İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ                                                             :  1.840.190,46 TL.-

Esami tayini usulü yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

34- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                              :  2.187.235,58 TL.-

Esami tayini usulü yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

35- TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ                      :  7.806.508,73 TL.-

Esami tayini usulü yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

38- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                       :  5.051.497,56 TL.-

Esami tayini usulü yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

39-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                         :  30.541.712,14 TL.-

Esami tayini usulü yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

41-OTOBÜS SU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ                                        :   367.448,92 TL.-

Esami tayini usulü yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

43-SU KANALİZYON MÜDÜRLÜĞÜ                                               :    265.723,08 TL.-

Esami tayini usulü yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

44-PARK BAHÇE VE FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ                             :  2.285.865,00 TL.-

Esami tayini usulü yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

53-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                         :    872.143,06 TL.-

Esami tayini usulü yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

Belediyemiz 2020 Mali yılı gider bütçesinin görüşülmesinde toplam 59.523.600,99 TL.’lik bütçe yapıldığı görülmüştür.

 

Belediyemiz 2020 Mali yılı gider bütçesinin görüşülmesinden sonra, 2020 mali yılı gelir bütçesinin görüşülmesine başlanarak Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 29/c maddesi gereğince oylanmasına geçildi.

GELİR BÜTÇESİ

01-VERGİ GELİRLERİ                                                                      : 4.384.701,27 TL.-

Esami tayini usulü yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                                     :  8.832.291,40 TL.-

Esami tayini usulü yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

04-ALINAN BAĞIŞ VE YRD. İLE ÖZEL GELİRLER                         : 10.497.146,53 TL.-

Esami tayini usulü yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

05-DİĞER GELİRLER (İnşaat, Su, Arsa satışı gelirleri)                        : 30.778.135,57 TL.-

Esami tayini usulü yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

06-SERMAYE GELİRLERİ                                                                :   4.653.839,87 TL.-

Esami tayini usulü yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT                                                    :   377.486,35 TL.-

Esami tayini usulü yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

Belediyemiz 2020 Mali yılı gelir bütçesinin görüşülmesinde toplam 59.523.600,99 TL.’lik bütçe yapıldığı gelir ve gider bütçesinin denk olduğu görülmüştür.

Böylece Belediyemiz 2020 mali yılı gelir ve gider bütçesi 59.523.600,99 TL olarak meclisimizce kabul edilmiştir.  

            KARAR NO – 74 :İlçemizi ve Belediyemizi tanıtıcı faaliyetler yapmak, yöresel ürünlerimizin ülke gelinde tanınması ve ilçemiz ev hanımlarına gelir desteği sağlamak için yapılması planlanan faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimiz sosyal donatı ve ticari alanlarımız yetersiz olduğundan İlçemiz sınırları içerisinde Ankara – Kırıkkale Devlet Karayoluna cephe ey-park dinlenme tesisi yanındaki Belediyemize ait  Y:538052 X: 4415567, Y:539084 X:4415560, X:539087 Y:4414478 ve Y:538059 X:4414476 koordinatları içerisinde kalan park alanında ve etrafında 3194 sayılı kanunun 8.maddesi gereğince Belediyemiz imar komisyonunca da uygun görüş bildirilen; revizyon ve tadilat yapılarak 1806 Adadaki camii alanının kuzeyindeki yol genişliğini 20 metreden 15 metreye düşürülmesi, 1273 Adanın güneyine park alanı eklenmesi ve 1985 Adada bulunan park alanının büyütülerek, parkın doğusunun E:2,5 hmax:serbest olacak şekilde hazırlanan revizyon ve tadilat dosyalarının onaylanması ve bir ay süreyle askıya asılması için yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.  

            KARAR NO – 75: Belediyemiz meclisinin 02.06.2014 tarih ve 2014/35 sayılı kararı ile Kırıkkale Üniversitesi ve öğrenci yurtlarının İlçemiz Yenişehir Mahallesinde bulunması nedeniyle son yıllarda Yenişehir Mahallemizde 1+1 apart daire ve stüdyo daire yapımı hızlandığı ve ilçemizin yapılaşma düzeninin bozulmasından bahisle Yenişehir Mahallemize apart yapılacak adalara sınırlama getirilmiştir. İlçemiz Yenişehir Mahallesi 415 Ada 10 parsel malikleri apart bölgesi dışında kalan parsellerine apart şeklinde daireler yapmak istediklerinden, parsellerinin apart bölgesine dahil edilmesini talep etmişlerdir. Bu konu ile ilgili yapılan incelemede, 02.06.2014 tarih ve 2014/35 sayılı meclis kararı ile apart bölgeleri belirlenmeden önce Yenişehir Mahallesi 415 Ada 9 parsele apart şeklinde daireler yapıldığından plan bütünlüğünün sağlanması için 415 Ada 10 parselinde apart bölgesine dahil edilmesi için yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO – 76: Şani inşaat taahhüt sanayi ve ticaret anonim şirketinin 05.11.2019 tarihli dilekçesinde şartsız ve karşılıksız olarak sıfır Renault Megan marka binek aracı Belediyemize hibe etmek istemektedir.

 Hibe konunun meclisimizde görüşülmesinde; 5393 sayılı kanunun 38.maddesi (l) fıkrasında şartsız bağışları kabul etmek belediye başkanının görev ve yetkileri arasında sayılsa da 5393 sayılı kanunun 85. Maddesinin (b) fıkrasında belediyelerin ancak kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebilecekleri hüküm altına alındığından, Şani inşaat taahhüt sanayi ve ticaret anonim şirketi tarafından belediyemize karşılıksız ve şartsız olarak hibe edilmek istenen sıfır Renault Megan marka aracın kabul edilmesi hususunda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO – 77: Hasan KACAR isimli vatandaş 07.11.2019 tarihli dilekçesi ile 71 AAN 003 plakalı 2015 model Mıtsubishi L200 marka aracını karşılıksız ve şartsız olarak Belediyemize hibe etmek istemektedir

Hibe konunun meclisimizde görüşülmesinde; 5393 sayılı kanunun 38.maddesi (l) fıkrasında şartsız bağışları kabul etmek belediye başkanının görev ve yetkileri arasında sayılsa da 5393 sayılı kanunun 85. Maddesinin (b) fıkrasında belediyelerin ancak kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebilecekleri hüküm altına alındığından, Hasan KACAR tarafından belediyemize karşılıksız ve şartsız olarak hibe edilmek istenen 71 AAN 003 plakalı 2015 model Mıtsubishi marka kamyonetin kabul edilmesi hususunda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO – 78 : İlçemiz ile ilimiz Kırıkkale arasında toplu taşımacılık yapan Yahşihan SS Minibüs ve Taşıyıcılar Kooperatif Başkanlığının akaryakıt ve yedek parça fiyatlarındaki artışlar nedeniyle; bir kişilik tam ücretin 2,25 TL’ den 2,75 TL’ye, 2,00 TL olan öğrenci taşıma ücretinin 2,50 TL ve 1,50 TL olan mahalle arası taşıma ücretinin 2,00 TL olmasını talep etmişlerdir.

Bu konunun meclisimizce mütalaasında, meclis üyelerimizden Ülkü TOKSOY ve Bülent DELİCE tarafından meclis başkanlığına verilen önergede Yahşihan – Kırıkkale arasında çalışan minibüslerin bir kişilik tam ücretin 2,75 TL, öğrenci ücretinin 2,50 TL en kısa mesafe (ara ücret) ücretinin artış yapılmadan 1,50 TL olarak uygulanmasın önerilmiştir. Bu konu ile ilgili meclis başkanlığına başka önerge verilmediğinden bu önerge için yapılan oylamada önergenin aynen kabul edilerek, uygulamanın kararın kesinleşmesinden sonra yürürlüğe girmesine oybirliği ile karar verildi.   

 

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından 2019 Aralık ayı meclis toplantısının 05.12.2019 Perşembe günü saat 15.30’de yapılması kararlaştırılarak toplantıya son verilmiştir. 07.11.2019

 

 

           BAŞKAN                                KATİP ÜYE                                       KATİP ÜYE

Osman TÜRKYILMAZ                       Mustafa ÇETİN                                   Ülkü TOKSOY                               

 

            Belediyemiz meclisinin 07.11.2019 tarih ve 2019/12 sayılı olağan toplantısında alınan 6 adet karar 5393 sayılı kanunun 23.maddesi gereğince tasdik olunur. 07.11.2019

                                                    

                                                                   

                                                                                                                              Osman TÜRKYILMAZ

Belediye Başkanı.