Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

ARSA SATIŞ İLANI

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen 9 adet taşınmazın 2886 sayılı yasanın 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile artırma yapılmak suretiyle satışı yapılacaktır.

SIRA

İL

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

CİNSİ

SATICALAK ALAN                m²

TOPLAM MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

TARİH

SAAT

NO

1

Kırıkkale

Yahşihan

Merkez

337

22

Arsa

469.02

1.303.875,60

39.116,27

09.11.2022

9.00

2

Kırıkkale

Yahşihan

Merkez

339

6

Arsa

4358.58

14.208.970,80

426.269,12

09.11.2022

9.20

3

Kırıkkale

Yahşihan

Erenler

1974

26

Arsa

453.86

399.396,80

11.981,90

09.11.2022

9.40

4

Kırıkkale

Yahşihan

Hacıbey

1931

37

Arsa

675.00

492.750,00

14.782,50

09.11.2022

10.00

5

Kırıkkale

Yahşihan

Doğanlık

1962

17

Arsa

899.58

503.764,80

15.112,94

09.11.2022

10.20

6

Kırıkkale

Yahşihan

Doğanlık

1962

18

Arsa

898.00

462.470,00

13.874,10

09.11.2022

10.40

7

Kırıkkale

Yahşihan

Doğanlık

2240

2

Arsa

13333.14

7.199.895,60

215.996,87

09.11.2022

11.00

8

Kırıkkale

Yahşihan

Doğanlık

2242

4

Arsa

5969.7

3.223.638,00

96.709,14

09.11.2022

11.20

9

Kırıkkale

Yahşihan

Doğanlık

2245

5

Arsa

8327.14

4.496.655,60

134.899,67

09.11.2022

11.40

 

2-İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Yahşihan Belediyesi Başkanlık Makam Odasında yapılacaktır.

3-İhale Şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 150,00 TL Bedel karşılığında satın alınacaktır.

4-İhaleye katılmak İsteyen Kişilerde Aranan Şartlar;

1) Katılımcı gerçek kişi ise;

 1. Nüfuz cüzdanı sureti.
 2. Tebligat adresi
 3. Vekaleten katılıyor ise vekaletname ve vekalet verenin imza sirküsü. (noter onaylı olacak)
 4. Geçici teminat bedelini ( ihale bedelinin % 3 oranında olması ) en geç ihale saatine kadar Yahşihan Belediyesi Ziraat  Bankası TR 59 0001 0017 1709 8528 10 5001nolu  hesaba yatırılarak makbuzunun veya bankalardan alınacak banka teminat mektubunun ihale dosyasında teslimi ile ibraz edilmesi
 5. Şartname Bedelinin satın alındığına dair makbuz
 6. İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde en geç ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

2-Katılımcı tüzel kişi ise;

 1. Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirket siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge ( Tescil Belgesi )
 2. Şirket adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküsü
 3. Geçici teminat bedelini ( ihale bedelinin % 3 oranında olması ) en geç ihale saatine kadar Yahşihan Belediyesi Ziraat  Bankası TR 59 0001 0017 1709 8528 10 5001nolu  hesaba yatırılarak makbuzunun veya bankalardan alınacak banka teminat mektubunun ihale dosyasında teslimi ile ibraz edilmesi
 4. Şartname Bedelinin satın alındığına dair makbuz
 5. İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde en geç ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

3) Ortak girişim ise;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (1) ve (2) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi

2886 sayılı DİK.nun 6. Maddesince yazılan kişiler ve tüzel kişiler ile, ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler ve tüzel kişiler gerek doğrudan, gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerlerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat irat kaydedilir.

 

5) Vergi, Resim Ve Harçların Kimin Tarafından Ödeneceği Bu gayrimenkulün satışı ile ilgili resim harçlar ve her türlü alım satım vergileri ile ipotek tesis harçları ve sözleşme giderleri alıcıya ait olup, alıcı bu konu konuda Belediyeden hiçbir hak iddia edemez.

 

6) İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları ita amirince, karar tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde alıcıya veya vekiline tebliğ edilir. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun bu kararına itiraz edilemez  . Maddelerin yürürlüğünde meydana gelebilecek bir anlaşmazlıkta, Belediye Başkanı tek taraflı ihaleyi fesih edebilir. Bundan dolayı alıcı kişi zarar ziyan davası açamaz, hak talep edemez.

 

7) İhale Tutanağı İta Amirince onaylandıktan sonra, ihaleyi kazanan alıcı ihale bedelinin tamamını 15 (ONBEŞ iş günü içerisinde peşin olarak, Yahşihan Belediyesi Ziraat  Bankası TR 59 0001 0017 1709 8528 10 5001nolu hesaba yatırılması ve makbuzu ibraz etmesi

 

8) Belediyemiz tarafından satışı yapılacak taşınmazlar 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-P bendine istinaden KDV istisnasına tabii olduğundan bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

 

9) İMAR DURUMU

 

 1. 337 ada 22 parsel konut alanı, Ada bazında Emsal:2,50 Yençok:30,50m

2)    339 ada 6 parsel konut alanı, Ada bazında Emsal:1,00 Yençok:7,50m

3)    1974 ada 26 parsel konut alanı,  Ada bazında Emsal:2,00 Yençok:30,50m

4)    1931 ada 37 parsel konut alanı,  ayrık nizam  0,30 Yençok: 12,50m

5)    1962 ada 17 parsel konut alanı,  ayrık nizam  0,30 Yençok: 6,50m

6)    1962 ada 18 parsel konut alanı,  ayrık nizam  0,30 Yençok: 6,50m

7)    2240 ada 2 parsel konut alanı,  ayrık nizam  0,30 Yençok: 6,50m

8)    2242 ada 4 parsel konut alanı,  ayrık nizam  0,30 Yençok: 6,50m

9)    2245 ada 5 parsel konut alanı,  ayrık nizam  0,30 Yençok: 6,50m