Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

YER KİRALAMASI İHALE

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Yenişehir Mahallesi Yurtkur(Devlet Bahçeli) Caddesi No:2 adresinde bulunan 1140 m²’lik kullanım alanı bulunan park alanının 9 yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 100,00 TL (Yüz Türk lirası) karşılığı temin edilebilir.

NOT: İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve noter masrafları isteklilere aittir. 

MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH, SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Yenişehir Mahallesi Yurtkur(Devlet Bahçeli) Caddesi No:2 adresinde bulunan 1140 m²’lik kullanım alanı bulunan park alanının kiralama ihalesi08.09.2021 tarihinde, saat 09:00’da Yahşihan BelediyesiHizmet Binası Başkanlık Makam Odasında yapılacaktır.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü yapılacaktır.

MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ:

SAYI

İHALE KONUSU YER

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

 

 

Yenişehir Mahallesi Yurtkur(Devlet Bahçeli) Caddesi No:2 adresinde bulunan 1140 m²’lik kullanım alanı bulunan park alanı

 

1140

 

3.250,00 TL

 

97,5 TL

 

09:00

 

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 08.09.2021 saat 09:00’a kadar(İhale saatinden önce) Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İhale Evrakları

Gerçek ve Tüzel kişiler için  

• Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili meslek odasından, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

• Kimlik Fotokopisi

• İkametgâh İlmühaberi

• Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği

• Geçici Teminat 

• Şartname bedeli

• İmza Sürgüsü

Şahıs katılımcılar ise

• Kimlik Fotokopisi

• İkametgâh İlmühaberi

• Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği

• Geçici Teminat

• Şartname bedeli

 

Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 

İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Gerekli bilgilendirme için Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvuruda bulunulabilecektir.

 

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.