Anasayfa E-Belediye Projeler Vefat İlanları E-Katalog İletişim Foto Galeri
Zabıta Müdürlüğü - Mehmet HÜYÜKTEPE


Zabıta Bölge Amirliğinin Görevleri 
1 - Belediye zabıta yönetmeliğinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak, 
2 - Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalıșmaların (araçlı ve araçsız) yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak, 
3 - Yapılan ișlemlerin takibinin ve tebligatlarının ilgili kanunlar çerçevesinde neticelendirilmesini sağlamak, 
4 - Kurum içi ve kurum dıșından gelen evrakların ilgililere tebliğini yapmak, takibini yaparak neticelendirilmesini sağlamak, 
5 - Belediyemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren ișyerlerinin ruhsat hilafı olușturacak șekilde dükkânının dıșına (yol-meydanyaya kaldırımı vb) noktalara teșhir ve satıș amaçlı bırakılan ișgallerin kaldırılmasını sağlamak, kaldırmayanlar hakkında ilgili kanunlar kapsamında yasal ișlem yapmak, 
6 - Ekiplerin çalıșmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek, 
7 - İlçemiz dâhilinde hizmet veren değișik meslek gruplarına ait esnafları denetlemek, ruhsatı olmayan esnaflara yasal ișlem yapmak,
8 - Sıhhi ve gayri sıhhi (2. ve 3.sınıf) ișyerlerini hijyen ve belirtilen șartlara uygunluğu açısından ilgili kanun çerçevesinde yetkili birimlerle ortaklașa denetlemek, yapılan denetlemelerde sağlık șartlarına uygun olmadığı tespit edilen gıda maddeleri el koymak, 
9 - İș yerlerindeki mevcut ruhsatların faaliyet konumuna uygun olup olmadığını tespit etmek, ruhsat hilafı var ise ilgili makama bilgi vermek, 
10 - Belediyemiz tarafından ruhsat verilmeyen ișyerlerini ruhsat veren kurumlara bildirmek,
11 - 3194 sayılı imar kanununa göre ilgili müdürlükçe yapılan çalıșmalara nezaret etmek, 
12 - Statik rapor gereği yıkılması tehlike arz eden binaların nüfus ve eșyadan tahliye ederek mühür altına almak, 
13 - Her türlü gayri yasal inșai faaliyetlere engel olmak, 
14 - Mühürlenerek faaliyetten men edilen ișyerlerinin kontrolünü yapmak, mührü fekki yapan ilgililer hakkında gerekli yasal ișlem yapmak, 
15 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre ilgili müdürlükten izin alınmamıș durumda bașlayan tadilatların faaliyetlerine engel olmak, tespit tutanağı tanzim ederek ilgili Müdürlüğe göndermek
16 - Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren inșaatların yasal saatler dıșında çalıșmasına müsaade etmemek, yasal saatler dıșında çalıșanlar hakkında ilgili kanunlara göre yasal ișlem yapmak, 
17 - Belediye sınırları dahilinde yol-meydan-yaya kaldırımına bırakılan molozları, inșaat artıklarını ilgililerine kaldırtmak, bırakanlar hakkında ilgili kanunlara göre yasal ișlem yapmak, 
18 - Hafriyat ve diğer malzeme tașıyan araçların, cadde, sokak ve meydanları kirletmelerine mani olmak, yasal ișlem yapmak, 
19 - İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karșı sorumludur. 
20 - Yetkili makamlardan izin alınmadan faaliyet gösteren Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetlerine son vermek ve haklarında yasal ișlem yapmak,
21 - Her türlü gıda imalatı yapan iș yerlerini belirli zamanlarda periyodik olarak denetimini yapmak, uygun șartlarda faaliyet göstermeyenlere yasal ișlem yapmak, gerekli görülen hallerde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirmek, 
22 - İlçemiz dâhilinde hizmet veren değișik iș gruplarına ait ișyerlerinde 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanununa göre denetim çalıșması yapmak
23 - Umuma açık ișyerleri ile ilgili denetim çalıșması yapmak ve takip etmek, 
24 - Pazarlar ilgili denetimi yapmak, nizam ve intizamı sağlamak, 
25 - Her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak, 
26 - İșgalli olarak faaliyet gösteren esnafların faaliyetlerini denetlemek ve takibini yapmak,
27 - Yasaların vermiș olduğu yetkiler çerçevesinde el konulan malları kayıt altına alarak depolama yapmak, 5393 sayılı kanunun 15/m maddesine göre 1 ayı geçen ve sahiplerince alınmayan malzemeleri okul kermesleri ve hayır kurumlarına tutanak ile teslim etmek, 
28 - İlçe sınırları dâhilinde dilencilik faaliyetlerine mani olmak, haklarında yasal ișlem yapmak, 
29 - Bölge dahilinde halkın huzur ve sükununu bozacak, yaya kaldırımlarını ișgal edecek șekilde kağıt toplayanların faaliyetine engel olmak, 
30 - Bölge dahilinde yaya kaldırımlarını ișgal edecek ve halkın geliș ve geçișini engelleyecek șekilde üç tekerlekli araçlar ile hurda toplayanların faaliyetlerine engel olmak, gerekli hallerde araçlarını toplayıp depolarda muhafaza altına almak, 
31 - Belediye Bașkanlığımızın düzenlemiș olduğu konser, açılıș, tiyatro, sinema ve çeșitli kültürel nitelikteki etkinliklerde nizam ve intizamı sağlayacak șekilde görev yapmak, 
32 - Yangın, sel v.s. gibi felaketlerde görevlilerin almıș oldukları tedbirlere yardımcı olmak, 
33 - İș yerleri denetiminde iș yeri sahibi ve çalıșanlarla ilgili bilgilerin 5510 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi ve bildirilmesi.