Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALESİ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Kırıkkale İli Yahşihan Belediye Başkanlığından:
Yahşihan Belediyesi Doğanlık Mahallesi 140 ada 39 parsel sayılı taşınmaz kat karşılığı inşaat yapım işi ile ihale edilecektir.


1 - İHALE KONUSU:

Mülkiyeti Yahşihan Belediye Başkanlığına ait olan Yahşihan Doğanlık Mahallesi 140 Ada 39  Parsel Sayılı taşınmaz üzerinde kat karşılığı konut inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle ihale edilecektir. 

2- İHALE KONUSU TAŞINMAZ

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE

ADA

PARSEL

Toplam Arsa Alanı (m2)

Emsal

Yençok

KIRIKKALE

YAHŞİHAN

DOĞANLIK

140

39

7763,18

2.75

45.50

 

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

İhale, 02/06/2022 tarih Perşembe günü, saat 14:00’da “Emirler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi no:80 Yahşihan / KIRIKKALE” adresindeki, Yahşihan Belediye Başkanlığı Binası, Başkanlık Makam odasında yapılacaktır.


4 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER:

İhale şartnamesi Emirler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi no:80 Yahşihan / KIRIKKALE adresindeki Yahşihan Belediye Başkanlığı ana hizmet binasındaki, Mali Hizmetler  Müdürlüğünden 15.000,00 TL (OnbeşbinTL) ¨ bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)


5 - İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI:

Yahşihan Belediyesi Doğanlık Mahallesi 140 ada 39 parsel  üzerinde kat karşılığı konut inşa edilecektir.
Paylaşım; İhale katılımcısı/isteklisi, yapacağı/yapmayı taahhüt ettiği inşaatın toplam maliyet bedeli üzerinden, %15’lik bedeline denk gelen yaklaşık maliyet (takribi bedel) bedeli olan  13.129.020,00 den aşağı olmamak şartıyla artırım teklifinde bulunacaktır. Belediyeye teklif edilecek olan alan 13.129.020,00TL (OnüçmilyonyüzyirmidokuzbinyirmiTL) den daha düşük olamayacaktır.
               İhale şartnamesinin ekinde bulunan bağımsız bölümlerde belirtilen

A Blok: 1.2.3.4.5.6.7.8 nolu daireler

B Blok: 9.10.11.12.13.14.15.16 nolu daireler

C Blok: 7.8.9.10.11.12.25.26.27.28.29.30 nolu daireler idaremizde bırakılmak üzere;  toplam 28 daire ve toplam inşaat alanı üzerinden başlangıç m2’sinin 3268 m2 olarak belirtilen inşaat alanı üzerinden en fazla artış yapan/verene ihale edilecektir.

Belediyeye kalacak olan konutların aynı blok veya bloklar içinde çözülmesi esas alınacak olup, daire brüt m² leri ortalama 91,00 m² ile 136,00 m² arasında olacaklardır. Belediyeye kalacak konutların pay hesaplamasında çevre şartları, daire şerefiyeleri, yol cepheleri, arsa geometrisi gibi hususlar dikkate alınacak biçimde değerlendirilip, paylaşım yapılacaktır. Yüklenici kendi payına düşen konutlarda daire büyüklüklerinde (idare ile yapılacak istişare sonucunda) değişiklik yapabilecektir. Herhangi bir engel veya zorunluluk oluşmadıkça tüm daireler eş zamanlı
yapılacak olup, inşaat bir bütünlük içinde yürüyecektir.
İdarenin onayı ile vaziyet planında (bina yerleşimleri vb. gibi) değişiklik yapılabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana gelebilecek uygulama imar planı değişikliklerinden kaynaklı emsal değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen vaziyet planı idarenin onayı ile yapılacak istişare sonucunda değiştirilebilecektir. 
Yüklenici ince işlere başlamadan önce bir adet numune daire yaparak idarenin onayını aldıktan sonra diğer tüm ince imalatları bu numune daireye uygun biçimde yapacaktır. Yüklenici tüm konutlarda teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak olup, kendi payına düşen konutlarda kullandığı malzemelerin (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer döşemesi vb. gibi) aynılarını Belediye payına düşen konutlarda da kullanacaktır.

6 - TAHMİNİ BEDEL:

Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel):  87.526.800,00TL(SeksenyedimilyonbeşyüzyirmialtıbinsekizyüzTL)’dir.


7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. (Geçici teminat; takribi bedelin % 3 olan 2.625.804,00 TL (İkimilyonaltıyüzyirmibeşbinsekizyüzdörtTL’dir.)
A. İkametgâh belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)
B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,
C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
D. a. Özel hukuk tüzel kişileri için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,
b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.
E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,
a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,
b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,
c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,
F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,
G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,
H. İşe ait şartnamenin 12. maddesinde yazılı geçici teminat,
İ. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak
hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
J. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,
K. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,
L. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer Gördü Belgesi”, 
M. İşe ait şartnamenin eki örneğe ve 11 inci maddede belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,
N. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,
O. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)

  1. İhaleye konu iş için gerekli teknik personel

- 1 adet en az 10 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi (şantiye şefi)
- 1 adet en az 10 yıl deneyimli Mimar
- 1 adet en az 10 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi (saha mühendisi)
- 1 adet en az 10 yıl deneyimli Harita  Mühendisi
- 1 adet en az 10 yıl deneyimli Elektrik Mühendisi
- 1 adet tam zamanlı c sınıfı iş güvenlik uzmanı


      Sürekli iş başında bulundurulması istenilen personelin, işin başından sonuna kadar iş başında bulundurulacağını taahhüt etmesi, ilk ilan tarihinden itibaren sonra yapılacak bu taahhüde, görevlendirilecek elemanların diplomaları ile referansları, bu işte çalıştırılmak üzere görevlendirildiklerine dair belge eklenecektir.

 

İhaleye katılımcılar ihale başlamadan önce ihalede istenilen belgeleri ihale komisyonuna sunacak olup evrakları eksik olanlar ihaleye teklif veremeyecektir.


8 - YETERLİLİK KRİTERLERİ:

 

A. İş deneyim belgesi 8 B/III. Grup Bina İşlerine ait İş Deneyim Belgesi oranı en az %90 olduğunu gösterir iş deneyim belgesi)

B. İşbu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler (banka referans mektubu). İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu işin (yapılacak olan konut inşaatının) yaklaşık maliyetinin (Takribi Bedelin) %20’sinden az olmaması gerekir.
C. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri veya bunlara eşdeğer belgeler; ibraz edilen belgelere göre,
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması,
b) Özkaynak oranının (özkaynaklar / toplam aktif) en az 0.15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.50`den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu iki kriter birlikte aranır.


9 - YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ:

İhale dosyası idare adına Mali Hizmetler  Müdürlüğü’nden 15.000,00. (OnbeşbinTL)  bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu yeterlik başvuru dilekçesine eklenecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) İhalede yeterlik alabilmek için 7.nci maddelerde belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Yahşihan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak ihale tarihi 02/06/2022 tarih Perşembe günü saat 14:00’a kadar Yahşihan Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu’na, Emirler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:80 Yahşihan / KIRIKKALE adresine teslim edilmesi gerekir.

10 -  İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

 

       2886 Sayılı Devlet İhlale Kanunu’nun 6. maddesine göre belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanların üzerine ihale yapılmış olduğu anlaşılırsa ihale iptal edilir ve geçici teminatı gelir kaydedilir.


11 - UYGULANACAK İHALE USULÜ:

İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle yapılacaktır.

12 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:
Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul ile yapılır.

 


13 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:


Teklifler ilanda belirtilen 02.06.2022 Perşembe günü saat 14:00’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına
verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


14 - ARTIRIM TEKLİFLERİ:

 

Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile sunulacak olup; Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır.
İhale toplam bağımsız bölüm bürüt alanına nispeten en fazla bağımsız bölüm bürüt alanı oranı teklif eden ve en fazla artırımı yapan istekli üzerinde bırakılacaktır.


15 - İDARENİN YETKİSİ:

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)
İlan olunur.